Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 

VENTILATION

Tillbaka
 

blästring förekommer i många olika former och med varierande behov av ventilation. Flera typer av blästring är helt inneslutna; t ex automater och blästerskåp som inte utgör någon större källa till föroreningar i luften. Vid fristråleblästring, då operatören befinner sig inne i det utrymme där blästring sker, krävs mycket god ventilation. Några entydiga bestämmelser för ventilation av blästerutrymmen finns inte.

Sedan 1976 är kvartssand förbjuden vid fristråleblästring p.g.a. att sanden splittras vid blästring med dammbildning som följd och därmed risk för sjukdomen silikos – stendammslunga. Kvartssand får därför endast användas under speciella förhållanden. De blästermedel som används idag är framför allt Stålsand, aluminiumoxid, kopparslagg, nickelslagg eller andra metallurgiska slagger. Gränsvärdena för dessa faller under ”inert damm” och är 10mg/m3 totalt eller 5 mg/m3 för respirabel fraktion (inert damm, damm som inte reagerar kemiskt). (AFS 1996:2 Hygeniska gränsvärden.)

Ventilationens syfte
Under själva blästringen är operatören försedd med en skyddsmask med tillförsel av friskluft. Ventilationens syfte är då främst att garantera sikten så att blästraren kan se vad han gör. Först vid avslutad blästring, då blästraren tar av sig masken, måste luften i blästerrummet uppfylla gränsvärdet. blästraren bör därför omedelbart lämna rummet efter avslutad blästring och vänta utanför tills luften inte innehåller en hälsofarlig mängd damm. Ventilationssystemet kan följaktligen konstrueras så att ”halvfart” används under blästring och ”helfart” från strax innan blästringen avslutas och tills luften är tillräckligt ren. (Se diagrammet nedan)

Ventilationsdiagram för blästring

Tillförsel av ventilationsluften.
Luftrörelserna i blästerrummet är viktiga för ventilationsresultatet. Dammets naturliga fallhastighet bör inte störas utan påskyndas. Luften kan därför tillföras i taket och sugas ut i golvplanet. Vanligt är emellertid också att luften tillförs från ena gavelsidan av blästerhallen för att enkelt kunna öka lufthastigheten. Man brukar räkna med 60–90 luftväxlingar/tim.

Två alternativ till ventilation finns alltså:
• Leda luften lodrätt från tak till golv. I detta fall brukar man räkna lufthastighet 0,1 m/s över hela golvytan.
• Leda luften i hallens längdriktning. I detta fall brukar man räkna lufthastighet 0,1–0,3 m/s över hela gavelytan. (Beroende på använt blästermedel)

Vetilation i blästerrum

Med hänsyn till energikostnaderna bör ventilationsluften återanvändas. Beakta att ventilationsanläggningen är en kostnad både i inköp och underhåll och tar en hel del plats.

Följande bör beaktas:
• Siktförhållanden i blästerhallen bör vara goda och hallen ha en lämplig temperatur 15–20° C utan risk för kondens. Beträffande utsläpp till omgivande luft bör bestämmelser från Länsstyrelse och Naturvårdsverk beaktas. Likaså vad gäller bullernivå.
• Den luftmängd som skall omsättas skall vara så liten som möjlig. (Energikostnad!)
• Välj blästermedel som dammar så lite som möjligt.
• Ta vara på alla möjligheter till värmeåtervinning.
• Gör ventilationskanalerna så korta som möjligt.
• Försök att göra underhållet så enkelt som möjligt.

Ovanstående rekommendationer från IVF = Institutet för verkstadsteknisk forskning Göteborg.

 

Ventilatorer

 

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor